Clear Metal

Huang Qin Radix Scutellariae
Huang Lian Rhizoma Coptidis
Jin Yin Hua Flos Lonicerae japonicae
Lin Qiao Fructus Forsythiae
Da Qing Ye Folium Daqingye
Ban Lan Gen Radix Isatidis seu Baphicanthis
Zhu Ye Folium Phyllostachys nigrae
Yu Xing Cao Herba Houttuniae
Chuan Bei Mu Bulbus Frittilariae cirrhosae
Zhi Mu Radix Anemarrhenae
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Bai He Bulbus Lilii
Mao Dong Qing Radix Ilicis pubescentis
Mu Dan Pi Cortex Moutan

Sindrome:
Calore nel Polmone a Livello Qi o Ying/Sangue.

Azioni:
Elimina il Calore del Polmone, raffredda il Sangue, stimola la discesa del Qi del Polmone.

Indicazioni:
Tosse acuta, febbre, sete, sensazione di calore, dispnea, sensazione di oppressione al torace.